Batxillerat

Un estil de ser i de fer per aprendre

El Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior.

El batxillerat és una etapa en la qual pren especial rellevància la dimensió acadèmica dels nostres alumnes. La preparació per a l’entrada a la Universitat i el poder fer els estudis desitjats sembla ser l’única finalitat d’aquests dos cursos, però no oblidem que el nostre principal objectiu com a educadors és formar bones persones, per tant el treball en el camp personal, social i cristià continua essent absolutament bàsic.

És per això que a més de les activitats purament acadèmiques en proposem d’altres, no per menys nombroses menys importants.

 • Oberts als nous canvis socials

  - Com a resposta als canvis accelerats que s’estan produint en aquests darrers anys, a Jesuïtes Educació hem iniciat un procés de transformació del procés d’ensenyament - aprenentatge amb el Projecte Horitzó 2020.

  - A Jesuïtes Casp, fem una aposta decidida  pels canvis metodològics i per  la flexibilitat , fent  un replantejament  de l’oferta dels nostres batxillerats  i l’obertura de l’optativitat

  Les raons que ens han portat a prendre decisions són l’anàlisi de la realitat canviant:

   - Canvis món professional

  • Constant aparició de noves professions cada cop menys definides com de ciències o de lletres segons els patrons tradicionals

   - Canvis del món universitari

  • Proliferació de nous graus que comporten una gran ampliació de la oferta universitària
  • L’oferta de dobles graus
  • La possibilitat de fer canvis dins dels estudis de la mateixa branca de coneixement...

   - Demandes provinents d’alumnes i  famílies.

  • Ja fa temps que atenem demandes personalitzades d’alumnes que volen cursar matèries  d’altres modalitats.
  • L’experiència en l’acompanyament dels canvis de matèries i fins i tot de modalitat de batxillerat, un cop iniciat el curs o entre 1r i 2n de batxillerat, que en els darrers anys hem ajudat a fer als nostres alumnes.
 • Oberts als reptes de la innovació pedagògica

  Incorporem canvis  metodològics  que impliquen un major protagonisme de l’alumne:

  • Incorporació de les eines digitals
  • Treballs de tipus interdisciplinari.
  • Diversificació en les activitats d’avaluació

  Ampliem els itineraris que permeten la combinació de  diferents matèries per definir itineraris alternatius

  Aquests nous itineraris ens permeten mantenir el rigor i excel·lència  que ens caracteritza avalada per la nostra llarga trajectòria, i al mateix temps  donar resposta als canvis en els estils d’aprenentatge i en l’orientació acadèmica i professional en coherència amb la innovació pedagògica.

  La nova organització curricular,  l’atenció personalitzada, i la formació humana que oferim ens permeten  continuar garantint  l’èxit acadèmic i personal dels nostres alumnes tant si trien el camí dels graus universitaris com si opten per els cicles formatius de grau superior.