Un estil de ser i de fer per aprendre

Es facilita a l’alumne l’adquisició d’eines d'aprenentatge per tenir un millor coneixement del propi cos; per aprendre a relacionar-se amb els altres amb respecte; per conèixer l’entorn mitjançant l’observació i l’experimentació i per adquirir una autonomia progressiva, tot despertant un desig d’aprendre permanent.

  • La nostra opció metodològica es basa en:

   • Un equip docent integrat, creatiu i innovador, estimulador dels aprenentatges dels alumnes i que potencia en la seva activitat diària els trets i les qualitats que afavoreixen la creativitat.
   • L’alumne, veritable protagonista del procés d’aprenentatge, acompanyat dels educadors, en un entorn càlid, acollidor i segur que respecti el seu ritme evolutiu.
   • La implicació de la família, participant de manera activa en el procés d’aprenentatge dels seus fills i col·laborant amb l’escola.
   • Els recursos digitals, per tal d’afavorir l’aprenentatge i explotar les possibilitats d’exploració, de comunicació i d’autonomia de l’alumne.
   • Un temps flexible, amb un temps inicial dedicat a l’acollida de l’infant i a les rutines diàries i amb unes franges horàries dedicades a aprenentatges concrets, però sempre respectant el temps de descans que els nens necessiten.
   • Uns continguts amb valors en què es recolliran les emocions que envolten els infants, que ajudaran a forjar una estructura de valors en el nostre cas, basats en l’evangeli, la figura de Jesús i la tolerància i els respecte.
   • Una metodologia diversa i variada, amb una important dosi d’aprenentatge per descobriment, de treball cooperatiu…
   • Una exposició diària a la llengua anglesa, que esdevé l’instrument de comunicació per a la  dramatització, jocs i cançons.

   La nostra opció metodològica es centra en:

   • El treball per projectes, els racons, l’estimulació primerenca i les estones de debat. Cerquem la motivació de l’infant i ens adeqüem al seu ritme d’aprenentatge. La nostra programació s’estructura en activitats i jocs; basant-nos en les experiències prèvies dels nens per potenciar l’aprenentatge per descobriment.
   • Considerem molt important l’exposició diària a la llengua anglesa.
  • Pretenem  acompanyar els infants en la formació de la seva personalitat a partir dels valors cristians i del compromís social.
   Es realitzen activitats basades en el treball en valors i en l’educació emocional.