Un estil de ser i de fer per aprendre

Els aspectes fonamentals del projecte educatiu de la secundària obligatòria són la formació personal i emocional de l’alumne i la seva formació en l’àmbit acadèmic.

  • Com treballem

   Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continuat que ens ha tocat viure. Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç.

   Per a l’Educació Secundària Obligatòria s’identifiquen dos grups de competències bàsiques: les competències transversals, que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement (entre les quals cal considerar les comunicatives, per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les personals) i les competències específiques, centrades a conviure i habitar el món i relacionades amb la cultura i la visió del món.

  • Metodologies que afavoreixen el desenvolupament i l’aprenentatge integral de l’alumne
   • Treball per projectes

    Treballem un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part de l’alumnat com del professorat, que avaluem l’assoliment dels objectius establerts pel centre en la seva programació i, en particular, els objectius establerts en les diverses matèries curriculars.
    Al llarg d’una una setmana, en diferents moments del curs, els alumnes trenquen el seu ritme habitual a les aules per treballar de forma interdisciplinària un tema prèviament establert. L’equip docent programa un seguit de tasques relacionades amb les diferents àrees, que treballades dins d’aquest marc comú porten l’alumne a desenvolupar diferents estratègies d’aprenentatge i aplicar de manera pràctica coneixements i habilitats assolits.

   • Aprenentatge cooperatiu

    Des de les diferents àrees i al llarg del curs es proposa als alumnes diferents activitats que han de dur a terme en equip.

    L’alumne aprèn a treballar de forma conjunta, organitzar-se i responsabilitzar-se individualment de les tasques que li assignat dins del grup.

    En l’avaluació del treball cooperatiu l’alumne ha de demostrar que ha assolit prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

    Un bon exemple d’aprenentatge cooperatiu són els treballs de síntesi que els alumnes realitzen en els diferents cursos de l’etapa.

   • Treball per competències

    Treballem les diferents competències com a capacitats d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents coneixements, la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

    Organitzem i desenvolupament les competències en tres blocs:

    Comunicatives:

    • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
    • Competències artística i cultural.

    Metodològiques:

    • Tractament de la informació i competència digital.
    • Competència matemàtica.
    • Competència d’aprendre a aprendre.

    Personals:

    • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

    Per a aquest proper curs prioritzem, de forma especial, la comprensió lectora (dins de la competència comunicativa) i la competència matemàtica (dins de la competència metodològica).

  • Autonomia i creixement personal i acadèmic

   Acompanyem cada alumne en la seva diversitat i en el seu creixement personal i acadèmic. En la programació de tutories, d’una hora de dedicació setmanal dins l’horari dels alumnes, es treballen especialment aspectes relacionats amb els hàbits de treball i estudi, així com eixos transversals de caràcter interdisciplinari relacionats amb diferents temàtiques de contingut social, mediambiental, de salut, d’addiccions i altres temes d’actualitat. L'acció tutorial contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l'alumnat i les seves famílies en la rutina del centre.

  • Atenció a la diversitat

   Treballem d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competències bàsiques, els objectius educatius i els continguts de l’etapa. Ni la diversitat sociocultural de l’alumnat, ni la diversitat en el procés d’aprenentatge, ni les discapacitats suposen cap tipus de discriminació en l’assoliment dels objectius de l’etapa.

   En les matèries curriculars

   En totes les matèries que configuren aquesta etapa es donaran algunes activitats diferents en el context del grup classe, adreçades a l’alumnat que té un alt grau de competència en els continguts que es treballen (activitats d’ampliació), d’una banda, i, de l’altra, a l’alumnat que mostra tenir un grau de competència baix o dificultats específiques en l’aprenentatge de la matèria (activitats de reforç).

   En alguns casos d’alumnes amb dificultats especials i generalitzades, caldrà proposar, amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat, adequacions del currículum o plans individualitzats.

   En l’organització de les matèries instrumentals

   Aquestes matèries s’organitzen de formes diferents a la resta de matèries; això permet augmentar el nivell de competència dels alumnes en aquestes matèries que considerem fonamentals pel seu caràcter mediador i de desenvolupament del coneixement.

   Els grups flexibles en Matemàtiques

   En el cas de Matemàtiques, a 1r de l’ESO —com a inici de l’etapa—, hi haurà una ràtio molt baixa (al voltant de 10/12 alumnes) en què s’agruparan alumnes amb dificultats significatives en aquesta matèria. Aquestes agrupacions flexibles afavoreixen l’assoliment dels objectius bàsics d’aquesta àrea. Tots els grups treballaran els mateixos objectius i continguts generals i utilitzaran el mateix llibre, amb una coordinació permanent per part del professorat de  Matemàtiques, que facilitarà el pas dels alumnes entre grups. La revisió de la distribució de l’alumnat en els grups de Matemàtiques es farà trimestralment, en coincidència amb les avaluacions.

   Els desdoblaments

   Es faran desdoblaments de les hores setmanals de classe de diverses  àrees. Una es fa només amb la meitat del grup i la resta, amb el total d’alumnes del grup classe. La disminució del nombre d’alumnes facilita la realització d’activitats diferents i la utilització de metodologies de treball diverses, també permet que el professor pugui atendre personalment els alumnes.
   El desdoblament en la 3a hora de Ciències naturals (laboratori) en facilita l’acompanyament personal del professor/ i la realització de les pràctiques amb la seguretat que requereixen.